Bitcoin 39.71
$3,393.80 1.17%
Ethereum 1.25
$88.26 1.42%
Zcash 0.54
$53.72 1%
Tether 0.00
$0.99 0.02%
Monero 0.81
$42.69 1.9%
AidCoin -0.00
$0.02 -2.9%
Ethos 0.00
$0.09 2.04%
Monetha 0.00
$0.02 3.21%

Active ICO

Goal: 250 BTC
Neutral
Goal: 3,8 mln USD
13
Days left
15
Days left
Neutral
Goal: 5000000
Goal: 1500
18
Days left
Neutral
Goal: -
Neutral
Goal: 148,009 ETH
18
Days left
Goal: 500,000
1 2 3